آخرین گزارش IPCC می گوید که مقاوم سازی کلیدی برای جلوگیری از فاجعه آب و هوایی است

مجله معماران
آخرین گزارش IPCC می گوید که مقاوم سازی کلیدی برای جلوگیری از فاجعه آب و هوایی است

در گزارش هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی (IPCC) آمده است که دولت بریتانیا باید اکنون برای کربن زدایی محیط ساخته شده و جلوگیری از فاجعه آب و هوایی اقدام کند.

آخرین گزارش IPCC برای اولین بار در مجله معماران ظاهر شد، می‌گوید که بهسازی کلیدی برای جلوگیری از فاجعه آب و هوایی است.
جینو اسپوکیامنبع