آکروپولیس آتن


مجله معماران
آکروپولیس آتن

مسابقه بین المللی معماری، باستان شناسی و ایده های منظره در حال برگزاری است تا آکروپلیس ویران شده آتن را دوباره تصور کنید. [Deadline: 30 September 2022]

پست آکروپولیس آتن اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
مرلین فولچرمنبع