ائتلاف ضد تخریب جایگزینی برای طرح های کورستورفین و رایت بیرمنگام پیشنهاد می کند

پست ائتلاف ضد تخریب جایگزینی برای طرح های کورستورفین و رایت بیرمنگام پیشنهاد می کند اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
جینو اسپوکیامنبع

مجله معماران
ائتلاف ضد تخریب جایگزینی برای طرح های کورستورفین و رایت بیرمنگام پیشنهاد می کند

کمپین‌ها جایگزینی برای طرح‌های کورستورفین و رایت پیشنهاد کرده‌اند که شامل تخریب مرکز رینگ‌وی نمادین دهه 60 بیرمنگام است.