اتکینز برای آخرین مرحله بازسازی سکوی باربیکن موافقت می کند

اتکینز برای آخرین مرحله بازسازی سکوی باربیکن موافقت کرد اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
آنا هایفیلدمنبع

مجله معماران
اتکینز برای آخرین مرحله بازسازی سکوی باربیکن موافقت می کند

سکوی باربیکن – سطح زمین مرتفع املاک شهر لندن در فهرست درجه دوم – قرار است پس از دریافت موافقت اتکینز برای برنامه‌های جدید مبتنی بر منظر، مرحله دوم بازسازی را پشت سر بگذارد.