ادای احترام به سم وب، فعال ایمنی بلوک برج “خستگی ناپذیر”.


معمار سام وب، فعال ایمنی بلوک برج که مشکلات ساختمان بدنام رونان پوینت لندن و همچنین مسائلی را که باعث آتش سوزی برج گرنفل شد را افشا کرد، در سن 85 سالگی درگذشت.منبع