استانیفورث 12 طبقه از برج شفیلد فاصله می گیرد زیرا هزینه های ساخت آن افزایش می یابد

مجله معماران
استانیفورث 12 طبقه از برج شفیلد فاصله می گیرد زیرا هزینه های ساخت آن افزایش می یابد

اسناد برنامه ریزی نشان می دهد که طرح های بلندترین برج یورکشایر به دلیل افزایش هزینه های ساخت و ساز کاهش یافته است.The post Staniforth 12 طبقه از برج شفیلد را پایین می‌آورد زیرا هزینه‌های ساخت آن افزایش می‌یابد اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
تیم کلارکمنبع