اولین خانه شورای خیابان گلداسمیت تحت عنوان حق خرید فروخته می شود

پروژه مسکن برنده جایزه استرلینگ میخائیل ریچز به زودی شاهد فروش اولین خانه خود تحت عنوان حق خرید خواهد بود، در میان خشم فزاینده نسبت به برنامه های دولت برای گسترش این سیاست.منبع