بازدید مجدد از ساختمان: پیش ساخته پیشگام Cartwright Pickard


مجله معماران
بازدید مجدد از ساختمان: پیش ساخته پیشگام Cartwright Pickard

بازدید مجدد از اولین پروژه تکمیل شده Cartwright Pickard – Murray Grove که اکنون به عنوان Shepherdess Walk شناخته می شود – تأیید می کند که این پروژه به عنوان نمونه ای از “روش های مدرن ساخت و ساز” در آزمون زمان ایستاده است.

The post بازدید مجدد ساختمان: پیش ساخته پیشگام Cartwright Pickard first on The Architects’ Journal
جی مریکمنبع