بانک فضایی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه هریوت وات

The post بانک فضایی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه هریوت وات اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
مرلین فولچرمنبع

مجله معماران
بانک فضایی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه هریوت وات

دانشگاه هریوت وات در حال استخدام یک تیم طراحی برای بازسازی مدرسه علوم اجتماعی خود در ریکارتون به ارزش 3 تا 5 میلیون پوند است. [Deadline: 6 October 2022]