باکلی گری یومن بازسازی الود چوبی کارخانه تقطیر سابق جین را تکمیل می کند

باکلی گری یومن تکنیک را تکمیل کرده است، بازسازی یک کارخانه تقطیر سابق جین به رهبری چوب در فضای کاری برای توسعه دهنده General Projects.



منبع