برنده لبنیات دایسون: دومین بار خوش شانس برای تعمیرات اساسی انبار شیر لندن

مجله معماران
برنده لبنیات دایسون: دومین بار خوش شانس برای تعمیرات اساسی انبار شیر لندن

معماران کریس دایسون با دومین تلاش خود در برنامه ریزی برنده برای تبدیل انبار شیر یک قرنی در جنوب لندن به آپارتمان موفق شدند.

The post برنده لبنیات دایسون: دومین بار خوش شانس برای تعمیرات اساسی انبار شیر لندن اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
گرگ پارچمنبع