بل فیلیپس طرح‌هایی را برای طرح هلال‌های خانگی ۹۳ در سوانلی ارائه می‌کند.

مجله معماران
بل فیلیپس طرح‌هایی را برای طرح هلال‌های خانگی ۹۳ در سوانلی ارائه می‌کند.

بل فیلیپس طرح هایی را برای 93 خانه در سوانلی، کنت شمالی ارائه کرده است

پست بل فیلیپس طرح‌هایی را برای طرح هلال‌های 93 خانه‌ای در سوانلی ارائه می‌کند اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
مایل بودنمنبع