به یاد بی وی دوشی «عمقاً تأثیرگذار» (1927-2023)

پست به یاد آوردن BV Doshi «عمقاً تأثیرگذار» (1927-2023) اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
کاترین اسلسورمنبع مجله معماران
به یاد بی وی دوشی «عمقاً تأثیرگذار» (1927-2023)

کاترین اسلسور به زندگی معمار، برنامه ریز و معلم مشهور هندی بالکریشان ویتادالاس دوشی نگاه می کند.