بیایید بازی سرزنش را با فهرست نهایی جایزه استرلینگ انجام ندهیم

کانله بارکر می‌گوید: ACAN به‌جای شرمسار کردن RIBA، باید با آنها برای تنظیم دستورالعمل‌های پایداری بهبود یافته برای مسابقات آینده همکاری کند.منبع