تأخیر HS2 در مناقصه برای مقابله با افزایش هزینه های پروژه تأیید شد

The post تأخیر HS2 در تلاش برای مقابله با افزایش هزینه های پروژه تایید شد اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
ریچارد ویتمنبع مجله معماران
تأخیر HS2 در مناقصه برای مقابله با افزایش هزینه های پروژه تأیید شد

چندین بخش HS2 به تعویق خواهد افتاد زیرا دولت با هزینه های مارپیچ پروژه دست و پنجه نرم می کند.