تماس باز: برای پیوستن به گروه New Architecture Writers 2023 اکنون درخواست دهید


مجله معماران
تماس باز: برای پیوستن به گروه New Architecture Writers 2023 اکنون درخواست دهید

برنامه های کاربردی برای برنامه نویسندگان معماری جدید (NAW) 2023 اکنون برای جوانان رنگین پوستی که می خواهند وارد نوشتن و انتشارات معماری شوند باز است.

پست تماس باز: برای پیوستن به گروه New Architecture Writers 2023 هم اکنون درخواست دهید اولین بار در The Architects’ Journal ظاهر شد
جینو اسپوکیامنبع