تمرین نوظهور برنده مسابقه مرکز اجتماعی Burgess Hill شد

The post Emerging praktikë برنده مسابقه مرکز اجتماعی Burgess Hill اولین بار در مجله معماران ظاهر شد
مرلین فولچرمنبع مجله معماران
تمرین نوظهور برنده مسابقه مرکز اجتماعی Burgess Hill شد

Unknown Works برنده مسابقه طراحی مرکز اجتماعی زنبور عسل جدید 5 میلیون پوندی در برگس هیل، غرب ساسکس شده است.