توسعه‌دهنده، جایگزین آش ساکولا برای برنامه‌های نورویچ برادوی مالیان را محکوم می‌کند.

وستون هومز به طرح رقیب «محافظت‌طلبانه» به آخرین پیشنهادات میدان آنگلیا طراحی شده توسط برادوی مالیا پاسخ داده و ادعا می‌کند که این طرح‌ها «از لحاظ مالی غیرقابل دوام» هستند و «بر پایه اقتصاد دنیای واقعی نیستند».منبع