جرمی هانت متعهد به ساخت 12 “Canary Wharfs” جدید است


مجله معماران
جرمی هانت متعهد به ساخت 12 “Canary Wharfs” جدید است

صدراعظم جرمی هانت متعهد شده است که 12 اسکله قناری جدید را به عنوان بخشی از برنامه های افزایش سطح و بازسازی که در بودجه مشخص شده است ایجاد کند.

The post جرمی هانت متعهد به ۱۲ «اسکله قناری» جدید شد اولین بار در مجله The Architects’
جینو اسپوکیامنبع