خانه‌های روستایی بر فهرست نهایی جوایز منطقه‌ای جنوبی RIBA 2023 حکمرانی می‌کنند

26/32 خانه سالتمارش، جزیره وایت توسط معماران نایل مک لافلین