خانه‌های روستایی بر فهرست نهایی جوایز منطقه‌ای جنوبی RIBA 2023 حکمرانی می‌کنند

28/32 کالج سنت هیلداس اثر گورت اسکات