داستان های بلفاست


مجله معماران
داستان های بلفاست

شورای شهر بلفاست رقابت محدودی را برای انتخاب تیم طراحی برای جذب بازدیدکنندگان جدید 100 میلیون پوندی داستان های بلفاست راه اندازی کرده است. [Deadline: 1 November 2022]

پست داستان های بلفاست اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
مرلین فولچرمنبع