در عمل: چگونه Carmody Groarke یک آجر کم کربن ایجاد کرد


مجله معماران
در عمل: چگونه Carmody Groarke یک آجر کم کربن ایجاد کرد

سیان ریکتز و نیل میشلز از کارمودی گروک در مورد آجر زباله گنت که برای بال جدید موزه طراحی گنت طراحی شده است صحبت می کنند. عکاسی توسط Cinzia Romanin و Thomas Noceto

The post در عمل: چگونه Carmody Groarke یک آجر کم کربن ایجاد کرد اولین بار در مجله معماران ظاهر شد
مشارکت کننده AJمنبع