دفتر تغییر برای خانه‌های بازطراحی‌شده در شمال لندن موافقت می‌کند


مجله معماران
دفتر تغییر برای خانه‌های بازطراحی‌شده در شمال لندن موافقت می‌کند

شورای Islington پس از رد طرح قبلی یک سال پیش، مجوز پنج خانه پلکانی در Highgate Hill در شمال لندن را به Bureau de Change داده است.

The post Bureau de Change برای خانه‌های بازطراحی‌شده در شمال لندن موافقت می‌کند اولین بار در The Architects’ Journal ظاهر شد
مایل بودنمنبع