ذخیره‌گاه طبیعی پنینگتون فلش

“امید است که طرح جامع پیشنهادی “تغییر اساسی” مورد نیاز برای تضمین یک آینده بلند مدت برای یک جاذبه مبتنی بر طبیعت با اهمیت محلی، منطقه ای و ملی را نشان دهد. در قلب توسعه، تمایل و فرصت برای گسترش و افزایش قابل توجه تنوع زیستی و اهمیت اکولوژیکی تالاب و در عین حال حفظ در صورت امکان، اصل دسترسی آزاد است.

پیشنهادات برای تحویل قرارداد هزینه ثابت 100 درصد از نظر کیفیت ارزیابی می شود.منبع برنده کمیسیون ثابت 30,000 پوندی، یک طرح تجاری قوی و طرح جامع برای وسعت 200 هکتاری آب های آزاد، حصیر، نیزار، درختچه ها و جنگل های واقع در لی در حاشیه جنوبی ویگان تهیه خواهد کرد.

این مطالعه یک چشم‌انداز استراتژیک بلندمدت برای سایت محبوب شناسایی می‌کند که تنوع زیستی و ویژگی چشم‌انداز را افزایش می‌دهد، شکوفایی اقتصادی محلی را بهبود می‌بخشد و از بازسازی حمایت می‌کند، به مردم محلی سود می‌رساند و جوامع سالم ایجاد می‌کند، به سازگاری با تغییرات آب و هوا کمک می‌کند، از اقتصاد کم کربن حمایت می‌کند و حفاظت و تقویت اکوسیستم ها

ذخیره‌گاه طبیعی پنینگتون فلش یک فضای سبز باز بزرگ است که سال گذشته به عنوان تنها ذخیره‌گاه طبیعی ملی در منطقه بزرگ منچستر انتخاب شد. این سایت اخیراً یک بسته 2.7 میلیون پوندی بهبود دریافت کرده است که یک نقطه اطلاعاتی جدید و کافه، توالت های قابل دسترس و یک منطقه بازی ماجراجویی را ارائه می دهد.

بر اساس این خلاصه: «شورای مایل به توسعه یک طرح جامع قوی، روشن و پایدار است که در صورت تصویب به طور موثر چرخه کاهش را معکوس می‌کند، گزینه‌هایی را برای سرمایه‌گذاری مناسب در تأسیسات و زیرساخت‌های ذخیره ارائه می‌کند و باعث افزایش بازدیدکنندگان می‌شود. استفاده و مزایا