راه های تمرین: IDK

مجله معماران
راه های تمرین: IDK

این صنعت در حال تغییر است و اولویت ها و روش های دست اندرکاران آن نیز تغییر می کند. فران ویلیامز و راب ویلسون با سه روش متفاوت در سراسر بریتانیا در مورد چگونگی و چرایی راه اندازی، نحوه رویکرد آنها به معماری و پروژه کلیدی که کار کرده اند صحبت می کنند.

The post راه های تمرین: IDK اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
فران ویلیامزمنبع