روسای سابق RIBA از طرح‌های «نادرست» گالری ملی سلدورف انتقاد کردند.


مجله معماران
روسای سابق RIBA از طرح‌های «نادرست» گالری ملی سلدورف انتقاد کردند.

هشت رئیس سابق RIBA نگرانی خود را نسبت به برنامه‌های «بی‌حساس» معماران سلدورف برای بازسازی گالری ملی و بال Sainsbury در فهرست درجه یک ابراز کرده‌اند.

The post روسای سابق RIBA از طرح‌های «سوء داوری» گالری ملی سلدورف انتقاد کردند اولین بار در مجله The Architects
مایل بودنمنبع