زیرساخت های سراسر شهر، میلتون کینز

مجله معماران
زیرساخت های سراسر شهر، میلتون کینز

شورای میلتون کینز در حال استخدام یک مشاور برای برنامه ریزی زیرساخت های آینده مورد نیاز برای رشد شهر است [Deadline: 4 November 2022]پست زیرساخت سراسر شهر، میلتون کینز اولین بار در مجله معماران ظاهر شد
مرلین فولچرمنبع تحریریه اخبار معماری آریانا