سال های اولیه بسیار مهم هستند – بنابراین بیایید مهارت های طراحی خود را بیشتر بر روی مهد کودک متمرکز کنیم

پست سال‌های اولیه بسیار مهم هستند – بنابراین بیایید مهارت‌های طراحی خود را بیشتر بر روی مهد کودک متمرکز کنیم اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
آلن گوردونمنبع مجله معماران
سال های اولیه بسیار مهم هستند – بنابراین بیایید مهارت های طراحی خود را بیشتر بر روی مهد کودک متمرکز کنیم

الکس راهر می گوید مهدکودک ها برای پرورش ذهن های جوان حیاتی هستند و باید همان توجهی را که ما به پروژه های مسکن و آموزش عالی می دهیم جلب کنند.