شوراها برای حفظ بیشتر حق خرید درآمد برای ساخت مسکن جدید

مجله معماران
شوراها برای حفظ بیشتر حق خرید درآمد برای ساخت مسکن جدید

شوراها اجازه خواهند داشت تا میلیون‌ها پوند را برای کمک به تحویل تقریباً 4000 خانه جدید شورایی تا سال 2025 بر اساس برنامه‌های اعلام شده توسط مایکل گوو، وزیر افزایش سطح و مسکن، نگه دارند.The post شوراها برای حفظ حق خرید بیشتر درآمد برای ساخت مسکن جدید ظاهر شد اولین در مجله معماران
جینو اسپوکیامنبع