شیوه های جدید گلاسکو، شش سال بعد: لباس برای آب و هوا

مجله معماران
شیوه های جدید گلاسکو، شش سال بعد: لباس برای آب و هوا

AJ با شیوه‌های معماری کوچک‌تر گلاسکو، شش سال پس از اولین صحبت ما در سال 2017، همراهی می‌کند تا ببینیم آنها چگونه عمل کرده‌اند.

The post شیوه های جدید گلاسکو، شش سال بعد: لباس برای آب و هوا اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
آنا هایفیلدمنبع