طرح های فینالیست ها در رقابت برای مرکز میراث دامفریز 15 میلیون پوندی


انجمن سلطنتی معماران در اسکاتلند (RIAS) طرح های مفهومی پنج نامزد نهایی را که برای طراحی یک مرکز فرهنگی 15 میلیون پوندی در کرایتون، یک بیمارستان روانی سابق در دامفریز با هم رقابت می کنند، فاش کرده است.منبع