غرفه روی پشت بام سنت آستل

مجله معماران
غرفه روی پشت بام سنت آستل

شورای شهر سنت آستل به دنبال یک تیم طراحی برای یک غرفه جدید 3.6 میلیون پوندی روی پشت بام است [Deadline: 4 July 2023]

The post غرفه روی پشت بام سنت آستل اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
مرلین فولچرمنبع