فرشته رو، ناتینگهام

مجله معماران
فرشته رو، ناتینگهام

شورای شهر ناتینگهام به دنبال یک معمار برای تبدیل ساختمان تاریخی فرشته رو به ارزش 2.8 میلیون پوند است. [Deadline: 7 October 2022]پست فرشته رو، ناتینگهام اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
مرلین فولچرمنبع