فرشته رو، ناتینگهام

پست فرشته رو، ناتینگهام اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
مرلین فولچرمنبع مجله معماران
فرشته رو، ناتینگهام

شورای شهر ناتینگهام به دنبال یک معمار برای تبدیل ساختمان تاریخی فرشته رو به ارزش 2.8 میلیون پوند است. [Deadline: 7 October 2022]