فهرست نهایی جوایز معماری AJ 2022 برای بهترین طرح‌های کاربری مختلط و محل کار مشخص شد.

The post فهرست نهایی جوایز معماری AJ 2022 برای بهترین طرح‌های کاربری مختلط و محل کار مشخص شد اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
فران ویلیامزمنبع

مجله معماران
فهرست نهایی جوایز معماری AJ 2022 برای بهترین طرح‌های کاربری مختلط و محل کار مشخص شد.

AJ اکنون می‌تواند سه دسته نهایی پروژه‌هایی را که برای جوایز معماری AJ 2022 رقابت می‌کنند، معرفی کند – دو دسته محل کار و دسته‌های کاربری مختلط.