فهرست نهایی مسابقه مسکن اجتماعی غرب بلفاست مشخص شد

مجله معماران
فهرست نهایی مسابقه مسکن اجتماعی غرب بلفاست مشخص شد

تعداد زیادی از معماران برای تهیه طرح اصلی جایگزین برای خانه‌های اجاره‌ای اجتماعی جدید در سایت کارخانه سابق Mackie International در بلفاست غربی انتخاب شده‌اند.

پست فهرست نهایی مسابقه مسکن اجتماعی غرب بلفاست آشکار شد اولین بار در مجله معماران ظاهر شد
مرلین فولچرمنبع تحریریه اخبار معماری آریانا