فهرست نهایی نهایی جوایز AJ Retrofit 2023: محل کار

12/30 Diespeker Wharf Refurbishment توسط TTSP و پولارد توماس ادواردز: فهرست نهایی در Workplace تا سقف 5 میلیون پوند

4/30 10 Exchange Square توسط Coffey Architects: فهرست نهایی در Workplace تا سقف 5 میلیون پوند9/30 Regent Studios Workspace توسط Emil Eve Architects: فهرست نهایی در Workplace تا سقف 5 میلیون پوند