فهرست نهایی نهایی جوایز AJ Retrofit 2023: محل کار

28/30 Sycamore House توسط Owers Warwick Architects: فهرست نهایی در Workplace با 10 میلیون پوند و بیشتر

29/30 Eighty Strand توسط PDP London: فهرست نهایی در Workplace با 10 میلیون پوند و بیشتر

17/30 جاده Pentonville توسط HÛT: در فهرست نهایی در Workplace با 5-10 میلیون پوند

5/30 Civic House by Collective Architecture and Agile City: فهرست نهایی در Workplace تا سقف 5 میلیون پوند

منبع:&nbspجیم استفنسون