متحدان و موریسون از طرح اصلی منطقه منچستر 1.7 میلیارد پوندی رونمایی کردند

مجله معماران
متحدان و موریسون از طرح اصلی منطقه منچستر 1.7 میلیارد پوندی رونمایی کردند

Allies and Morrison پیشنهادهای خود را برای یک طرح اصلی بزرگ در مرکز شهر منچستر فاش کرده است

The post رونمایی از طرح جامع متحدان و موریسون برای منطقه 1.7 میلیارد پوندی منچستر اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
آنا هایفیلدمنبع