متحدان و موریسون از طرح اصلی منطقه منچستر 1.7 میلیارد پوندی رونمایی کردند

The post رونمایی از طرح جامع متحدان و موریسون برای منطقه 1.7 میلیارد پوندی منچستر اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
آنا هایفیلدمنبع مجله معماران
متحدان و موریسون از طرح اصلی منطقه منچستر 1.7 میلیارد پوندی رونمایی کردند

Allies and Morrison پیشنهادهای خود را برای یک طرح اصلی بزرگ در مرکز شهر منچستر فاش کرده است