مرکز تفریحی لیچفیلد

پست مرکز تفریحی لیچفیلد اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
مرلین فولچرمنبع

مجله معماران
مرکز تفریحی لیچفیلد

شورای منطقه لیچفیلد به دنبال یک تیم طراحی برای یک مرکز تفریحی جدید با تخمین 10 میلیون پوند است [Deadline: 10 April 2023]