مرکز شهر دوبریچ


مجله معماران
مرکز شهر دوبریچ

شهرداری دوبریچ در بلغارستان مسابقه ای را برای بازنگری در حوزه مرکزی شهر خود اعلام کرده است [Deadline: 15 November]

پست مرکز شهر دوبریچ اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
مرلین فولچرمنبع