مرکز شهر میدستون

The post مرکز شهر Maidstone اولین بار در مجله معماران ظاهر شد
مرلین فولچرمنبع مجله معماران
مرکز شهر میدستون

شورای شهر میدستون در حال استخدام یک طراح ارشد برای بازنگری در مرکز شهر تاریخی خود است. [Deadline: 2 November 2022]