مسابقه بزرگ برای تعمیرات اساسی موزه هنر دالاس راه اندازی شد

The post برگزاری مسابقه بزرگ برای تعمیرات اساسی موزه هنر دالاس اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
مرلین فولچرمنبع

مجله معماران
مسابقه بزرگ برای تعمیرات اساسی موزه هنر دالاس راه اندازی شد

یک مسابقه بین المللی برای بازسازی و ارتقای موزه هنر دالاس (DMA) راه اندازی شده است. [Deadline: 15 March 2023]تحریریه اخبار معماری آریانا