مسابقه مسکن نمونه “حساس” منسفیلد توسط RIBA راه اندازی شد


مجله معماران
مسابقه مسکن نمونه “حساس” منسفیلد توسط RIBA راه اندازی شد

RIBA مسابقه ای را برای طرح مسکن جدید «نمونه» و «حساس» در مرکز شهر منسفیلد، ناتینگهام شایر راه اندازی کرده است. [Deadline: 15 February 2023]

پست مسابقه نمونه مسکن «حساس» منسفیلد که توسط RIBA راه اندازی شد اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
مرلین فولچرمنبع