مطالعه ادعا می کند که مسکن اجتماعی لندن با تخریب رو به رو شده است


مجله معماران
مطالعه ادعا می کند که مسکن اجتماعی لندن با تخریب رو به رو شده است

بر اساس تحقیقات یک گروه مستاجران، لندن در 10 سال گذشته 23000 خانه اجتماعی را در اثر تخریب از دست داده است.

The post مسکن اجتماعی لندن با تخریب، ادعاهای مطالعاتی اولین بار در The Architects’ Journal ظاهر شد
صدمه خواهد زدمنبع