مطالعه موردی: گالری موسیقی WongAvery توسط Níall McLaughlin Architects

مجله معماران
مطالعه موردی: گالری موسیقی WongAvery توسط Níall McLaughlin Architects

این تمرین موسیقی و فضای اجرا برای ترینیتی هال کمبریج یک غرفه مستقل در مرکز اوری کورت است. عکاسی توسط نیک کینThe post مطالعه موردی: گالری موسیقی WongAvery توسط معماران نیال مک لافلین اولین بار در مجله معماران ظاهر شد
مشارکت کننده AJمنبع