مطالعه موردی: 16 بازار برادوی توسط معماران دلوندال مارتین

The post مطالعه موردی: 16 بازار برادوی توسط معماران دلوندال مارتین اولین بار در مجله معماران پدیدار شد.
مشارکت کننده AJمنبع

مجله معماران
مطالعه موردی: 16 بازار برادوی توسط معماران دلوندال مارتین

پروژه در بازار برادوی هاکنی یک مغازه و آپارتمان را بازسازی کرد و در عین حال یک پسوند عقب با قاب چوبی اضافه کرد. عکاسی توسط تیم کراکر