معاون شهردار می گوید که عدم قطعیت پلکان باعث توقف توسعه لندن شده است

The post معاون شهردار می گوید که عدم قطعیت پلکان باعث توقف توسعه لندن شده است که اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
ریچارد ویتمنبع

مجله معماران
معاون شهردار می گوید که عدم قطعیت پلکان باعث توقف توسعه لندن شده است

ژول پایپ معاون شهردار لندن گفته است که توسعه در پایتخت متوقف شده است زیرا صنعت منتظر شفافیت دولت در مورد قوانین راه پله دوم است.