معماران جان متیوز برج 38 طبقه منچستر را برنامه ریزی می کند

مجله معماران
معماران جان متیوز برج 38 طبقه منچستر را برنامه ریزی می کند

جان متیوز طرح هایی را برای یک برج خوابگاه دانشجویی 38 طبقه توسط Mancunian Way در منچستر ارائه کرده است.

The post معماران جان متیوز برج 38 طبقه منچستر را طراحی می کنند اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
مایل بودنمنبع