معماران جیمز گورست سالن اجتماعات چوبی سافولک را تکمیل می کنند

The post معماران جیمز گورست سالن اجتماعات چوبی سافولک را تکمیل کردند اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
فران ویلیامزمنبع

مجله معماران
معماران جیمز گورست سالن اجتماعات چوبی سافولک را تکمیل می کنند

معماران جیمز گورست یک سالن اجتماعات قاب چوبی با ارتفاع 237 متر مربع را در فراملینگهام، سافولک روستایی تکمیل کرده است.