معماران CDJM Practice New: ‘به عنوان زن و شوهر باید بدانید چه زمانی کار را خاموش کنید’


مجله معماران
معماران CDJM Practice New: ‘به عنوان زن و شوهر باید بدانید چه زمانی کار را خاموش کنید’

آخرین مورد از یک سری نمایه های تمرینی که به معمارانی نگاه می کند که اخیراً تصمیم گرفته اند به تنهایی این کار را انجام دهند

The post New Practice Architects CDJM: “به عنوان زن و شوهر باید بدانید که چه زمانی کار را خاموش کنید” اولین بار در مجله The Architects ظاهر شد.
ریچارد ویتمنبع