موریس شاپرو برای گسترش تراس “بدون سازش مدرن” مورد تایید قرار می گیرد

پست موریس شاپرو برای گسترش تراس “بدون سازش مدرن” مورد تایید قرار گرفت اولین بار در مجله معماران ظاهر شد.
ریچارد ویتمنبع مجله معماران
موریس شاپرو برای گسترش تراس “بدون سازش مدرن” مورد تایید قرار می گیرد

استودیو موریس شاپرو مجوز تغییر و توسعه کلبه بافندگان سابق قرن 18 را در نزدیکی برج بیتام در مرکز منچستر دریافت کرده است.